ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้

หากคุณเลือกที่จะใช้ login.co.th การเข้าใช้นี้ และข้อพิพาทใด จะต้องอยู่ภายใต้ข้อตกลง เงื่อนไขและนโยบาย ที่ได้ประกาศไว้ในที่นี้ รวมถึง ข้อจำกัดของการรับผิดชอบต่อความเสียหาย การแก้ไขข้อพิพาท และ กฎหมายราชอาณาจักรไทย หากคุณมีความกังวลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลอของคุณ กรุณส่งรายละเอียดข้อกังวลเหล่านั้นถึงเรา เราจะพยายามแก้ไขมันให้ได้ อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วย ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นโยบายและข้อตกลง รวมถึงนโยบายต่างๆ ของเราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย อย่างไรก็ตาม เราอาจจะส่งอีเมลถึงการแก้ไขกฎเกณฑ์ต่างๆ นี้ เว้นแต่คุณจะกำหนดไว้ว่าจะไม่รับอีเมลใดจากเราเลบ เราแนะนำให้คุณควรที่จะเข้าชมเว็บไซต์บ่อย ๆ เพื่อที่จะรับทราบถึงข้อเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม เราจะไม่เปลี่ยนแปลงนโยบายและข้อตกลงหลัก ที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณ ให้มีการป้องกันและความปลอดภัยน้อยลง หรือโดยปราศจากความยินยอมของคุณ

เอกสารนี้มีความสำคัญอย่างสูงมากที่จะแจ้งถึงสิทธิ์และข้อกำหนดต่าง ๆ ขอบเขตและข้อยกเว้น ข้อตกลงนี้ใช้อนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาท มากกว่าการพิจารณาไต่ส่วนของศาล หากคุณไม่เห็นด้วย โปรดอย่าสั่งซื้อสินค้า เก็บ หรือมีไว้ซึ่งผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: ข้อตกลงการขายนี้ ใช้สำหรับการสั่งซื้อสินค้าบนหน้าเว็บไซต์ของ login.co.th ผ่านระบบโทรศัพท์ โทรสาร หรือวิธีการสั่งซื้้ออื่นใด ทุกวิธี

เงือนไขการขายนี้ ให้ถือเป็นข้อตกลงซึ่งใช้สำหรับการสั่งซื้อสินค้าและบริการ รวมถึงการขอรับการสนับสนุนอื่นใด ในตัวสินค้าซึ่งถูกจำหน่ายในราชอาณาจักรไทยจาก login.co.th เท่านั้น การสั่งซื้อซื้อใด ๆ กับเราให้ถือว่าคุณได้รับทราบและยินยอมต่อข้อตกลงต่าง ๆ ที่จะมีต่อไปนี้หรือในอนาคต หากคุณสั่งซื้อสินค้าไปแล้วไ่ม่ต้องการที่จะอยู่ภายใต้ใด ๆ ของเงือนไขนี้ กรุณายกเลิกคำสั่งซื้อก่อนที่จะมีการผลิตหรืออยู่ในสภาวะใดก็ตามที่ไม่สามารถยกเลิกได้

ข้อตกลงนี้จะไม่ถูกดัดแปลง ผนวก แก้ไข จากการใช้เอกสารอื่นใด เว้นแต่จะได้รับการตกลงไว้เป็นอย่างอื่นเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งลงนามไว้แล้วจากคุณและ login.co.th

ลิขสิทธิ์

เว็บไซต์นี้และเนื้อหาทั้งหมด รวมถึงข้อความ ราคาสินค้า รูปภาพที่ใช้ โปรแกรม สคริปต์ แอพพลิเคชัน และลักษณะการจัดวาง เป็น ลิขสิทธิ์ของ บจ. ล็อกอิน เทคโนโลยี แอนด์ คอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ © 1997-2013

เครื่องหมายการค้า

login.co.th® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนแล้วของ บจ. ล็อกอิน เทคโนโลยนี แอนด์ คอมพิวเตอร์ เครื่องหมายการค้าอื่นใดที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ อาจจะเป็นเครื่องหมายการค้าของผู้เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้น ๆ

login.co.th ไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนไว้แล้ว ชื่อการค้า โลโก้ หรือ ลิขสิทธิ์วัตถุใด ๆ ที่ได้อ้างถึงในที่นี้ในทุกกรณี รวมถึงการใช้ที่ไม่หวังผลทางการค้าใด ๆ ด้วย

วิธีการชำระ การสั่งซื้อ ใบเสนอราคา และดอกเบี้ย

วิธีการชำะอยู่ภายใต้วิจารณญาณแต่เพียงผู้เีดียวของ login.co.th เว้นแต่จะได้รับการระบุไว้เป็นอย่างอื่นจาก login.co.th login.co.th จะต้องได้รับชำระก่อนหน้าที่จะรับคำสั่งซื้อ การชำระค่าสินค้าสามารถชำระได้โดย บัตรเครดิต การโอน หรือวิธีการชำระอื่น หรือระยะเวลาเครดิตใดๆ ที่ login.co.th ได้ตกลงไว้ กำหนดชำระและการชำระจะต้องอยู่ภายในวันที่ทีได้่กำหนดไว้ในใบกำกับภาษี ใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารใด ๆ ที่ได้นำส่งไว้จาก login.co.th login.co.th อาจจะแจ้งหนี้บางส่วนของคำสั่งซื้อแยกต่างหากได้ คำสั่งซื้อของคุณอาจจะถูกยกเลิกภายใต้วิจารณญาณของ login.co.th แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ใบแจ้งหนี้ที่ส่งไว้ให้ต้องได้รับชำระภายใน 30 วัน เว้นแต่จะถูกระบุไว้เป็นอย่างอื่นจาก login.co.th ซึ่งการผิดนัดชำระในใบแจ้งหนี้ใด ๆ หลังจากวันที่ที่ำหนดในใบแจ้งหนี้ login.co.th จะคิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.5 ต่อเดือน หรือไม่เกิน ร้อยละ 18 ต่อปี หรือ ไม่เกินอัตราสูงสุดที่กฎหมายกำหนดไว้ login.co.th ไม่รับผิดชอบในเรื่องของ ราคา การพิมพ์ รายละเอียดสินค้า หรือความผิดพลาดใดๆ ที่นำเสนอไว้โดย login.co.th เอง และถือสิทธิ์แแต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิกคำสั่งซื้อซึ่งเกิดจากความผิดพลาดดังกล่าว

การยกเลิกคำสั่งซื้อ

การยกเลิกคำสั่งซื้อใด ๆ อยู่ภายใต้วิจารณญานและความยินยอมแต่เพียงผู้เดียวของ login.co.th การยกเลิกคำสั่งซื้อภายหลังจากที่ได้สั่งซื้อสินค้าไปแล้ว จะต้องดำเนินการยกเลิกคำสั่งซื้อก่อนที่คำสั่งซื้อนั้น ๆ ยังไม่ได้รับการดำเนินการ หรือ สินค้ายังไม่เข้าสู่กระบวนการผลิต หรือสินค้ายังไม่ได้จัดส่ง

หากคุณชำระด้วยบัตรเดรดิต และธุรกรรมดังกล่าวเสร็จสิ้นกระบวนการแล้ว โดยที่คำสั่งซื้อดังกล่าวยังไม่ได้รับการดำเนินการ ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด การยกเลิกคำสั่งซื้อนี้จะถูกหักค่าธรรมเีนียมการทำธุรกรรมในอัตราร้อยละ 3 รวมถึงค่าธรรมเนียมอื่นใดที่จะเกิดขึ้น ถ้ามี

ในกรณีที่คุณชำระด้วยเงินสด โดยที่คำสั่งซื้อดังกล่าวยังไม่ได้รับการดำเนินการ ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด login.co.th จะหักค่าธรรมเนียมธนาคารหรือค่าธรรมเนียมอื่นใด ก่อนดำเนินการโอนเงินคืนภายใน 30 วัน

ค่าส่งสินค้า ภาษี ค่าธรรมเนียม ความเสี่ยงในการสูญหาย

ค่าส่งสินค้า ค่าจัดการ และภาษีเป็นส่วนเพิ่มเติมเว้นแต่ว่าจะถูกระบุไว้เป็นอย่างอืื่นในขั้นตอนการขาย การสูญหายหรือเสียหายใด ๆ ระหว่างการจัดส่งสินค้าระหว่างตัวแทนขนส่งที่ login.co.th เลือกใช้เป็นความรับผิดชอบของ login.co.th ในทำนองเดียวกัน การสูญหายหรือเสียหายใด ๆ ระหว่างการจัดส่งสินค้าระหว่างตัวแทนขนส่งที่คุณเลือกใช้เป็นความรับผิดชอบของคุณเอง

การรับประกันสินค้า

สินค้าทั้งหมดที่จัดจำหน่ายโดย login.co.th จะได้รับการบริการรับประกันโดยผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายเท่านั้น เว้นแต่สินค้าที่นำเข้าโดยตรง (Direct Import หรือ "DM") สินค้าทุกชิ้นที่ต้องการส่งซ่อมนอกเหนือจาก DM ควรที่จะส่งถึงผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายโดยตรง login.co.th ไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบหากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายล้มเหลว หรือ กระทำความผิดพลาดใด ๆ ในการให้บริการรับประกันดังกล่าว กรุณาเข้าดู "นโยบายการรับประกัน" สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

การเปลีียนแปลง หรือ การยกเลิกคำสั่งซื้อ

นโยบายของ login.co.th เป็นส่วนที่มีการปรับปรุงแก้ไขบ่อยครั้งส่วนหนึ่ง login.co.th อาจจะแก้ไข ปรับปรุง และยกเลิกรายการสินค้าในเวลาใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งอาจจะกระทบต่อรายการสินค้าในตระกร้า หรือรายการโปรดที่บันทึกไว้ของคุณ login.co.th จะจัดส่งสินค้าซึ่งมีคุณสมบัติและประสิทธิภาพของสินค้าที่คุณสั่งซื้อ อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงระหว่างสิ่งที่จัดส่งและสิ่งที่แจ้งไว้ทั้งในเอกสารแสดงรายละเอียดคุณสมบัติ โบร์ชัวร์ หรือ คาตาล็อกยังคงมีความเป็นไปได้เสมอ

การบันทึกบทสนทนา

เพื่อเป็นการปรับปรุงบริการ รวมทั้งประโยชน์ของการตรวจสอบภายใน คุณรับทราบและยินยอมแ้ล้วว่า login.co.th จะบันทึกบทสนทนาระหว่างคุณและเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นบทสนทนาโต้ตอบของ อีเมล โทรสาร ระบบสนทนา (Chat) โทรศัพท์ หรือช่องทางอื่ืนใด

การแสดงข้อคิดเห็น การติชม และคำวิจารณ์

ข้อมูลส่วนตัวที่ถูกส่งมายัง login.co.th ข้ามอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นการสั่งซื้อสินค้า การเข้าสู่้ระบบบัญชีผู้ใช้ การลงทะเบียน ข้อมูลเหล่านั้นก็เช่น ชื่อ อีเมล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลในการชำระเงิน ถือเป็น "ข้อมูลลับ" อย่างไรก็ตาม การสื่อสาร หรือเนื้อหาใดก็ตามที่ถุกส่งมายัง login.co.th หรือ เว็บไซต์นี้ ซึ่งอาจจะเกียวกับข้อวิจารณ์ ติชม ที่เกีียวกับตัวสินค้า ประสบการณ์การใช้งาน ข้อแนะนำ หรือไมว่าอะไรก้ตาม จะถูกกำหนดให้เป็น "ข้อมูลทั่วไป" การส่งข้อมูลใด ๆ บนพื้นที่สาธารณะ เช่นข้อวิจารณ์ จะไม่อยู่ภายใต้ "นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัย"

คุณสามารถส่งคำวิจารณ์ ติชม เนื้อหา ข้อคิดเห็น แนวคิด คำถาม ตลอดจนข้อมูลใด ๆ ได้ หากเนื้อหาเหล่านั้นไม่ผิดกฎหมาย คุมเคลือ ข่มขู่ หมิ่นประมาท ล่วงล้ำความเป็นส่วนตัว ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ หรือส่งผลกระทบต่อบุคคลอื่น หรือน่ารังเกียจ รวมถึง มีส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดในรูปแบบของซอฟต์แวร์ การรณรงค์ทางการเมือง คำเชื้อเชิญทางการค้า จดหมายลูกโซ่ จดหมายจำนวนมากหรือในรูปแบบใดก็ตามที่เป็นการแสปม คุณจะไม่แจ้งอีเมลปลอม การกระทำการโดยใช้ชื่อบุคคลอื่น หรือการกระทำอื่นใดที่ทำให้เกิดการชักนำไปในทางที่ผิดต่อแหล่งข้อมูลเดิมใด ๆ login.co.th ถือสิทธิ์แต่ไม่ถือว่าเป็นภาระหน้าที่ใด ๆ ในการลบ แก้ไขข้อความใด ๆ ด้วยวิจารณญานของ login.co.th แต่เพียงผู้เดียว

การส่งสิ่งใดก็ตามถึง login.co.th หรือบนเว็บไซต์นี้ คุณจะอนุญาตสิทธิ์ในการใช้ใด ๆ ให้แก่ login.co.th และคู่ค้า โดยไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ ไร้ซึ่งค่าตอบแทน ไม่กำหนดระยะเวลา ยกเลิกไม่ได้ และสิทธิเต็มในการใช้เนื้อหานั้น ๆ ในทุกกรณี รวมถึงแต่ไม่จำกัดต่อสิทธิ์ในการทำซ้ำ แก้ไข ดัดแปลง จัดพิมพ์ แปล การใช้ส่วนหนึ่งส่วนใดเพื่อสร้างสรร แจกจ่าย และจัดแสดงเนื้อหาเหล่านั้นโดยทั่วไปในทุก ๆ สื่อ คุณยังอนุญาตให้ login.co.th และคู่ค้าใดก็ตามในสิทธิที่จะใช้โดยวิจารณญาณแต่เพียงผู้เดียวโดยปราศจากข้อบังคับ ในการอ้างชื่อที่คุณใช้ในการส่งเนื้อหาเหล่านั้นของคุณเพื่อเป็นการเชื่อมโยงต่อเนื้อหานั้น ๆ คุณยังเห็นด้วยว่าการอนุญาตนี้จะรวมถึงสิทธิ์ในการใช้หรือการมอบอำนาจในการใช้ของแนวคิด หลักคิด วิธีการ และกลเม็ดต่าง ๆ ที่อยู่ในเนื้อหาที่คุณส่งไว้ ไม่ว่าจะใช้ในกรณีใด ๆ ก็ตาม รวมถึงโดยไม่จำกัดสิทธิ์ต่อการ พัฒนา ผลิต และ การตลาดต่อสินค้าหรือบริการ ที่เกี่ยวเนื่องกับข้อมูลเหล่านั้น

คุณจะแสดงและประกันว่า คุณเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ควบคุมลิขสิทธิ์ทั้งหมดในเนื้อหาที่คุณได้ให้ไว้ และหรือ เนื้อหานั้นมีความแม่นยำ และหรือการใช้งานในเนื้อหานี้ไม่ได้ละเมิดข้อตกลงใด ๆ เกี่ยวกับข้อตกลงผู้ใช้นี้ และจะไม่เป้นต้นเหตุของความเสียหายใด ๆ ต่อบุคคลหรือหน่วยงานอื่น และคุณจะปกป้อง login.co.th จากการร้องเรียนใด ๆ อันเป็นผลจากเนื้อหาที่คุณให้ไว้ คุณตกลงว่า login.co.th และผู้รับอนุญาตใด ๆ จะไม่เป็นผู้รับภาระรับผิดชอบต่อการนำเนื้อหาที่คุณให้ไว้ไปใช้งาน

คุณรับทราบและตกลงว่า คุณคือผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการส่งข้อความใด ๆ ถึง login.co.th หรือเว็บไซต์นี้ ตลอดถึงความถูกต้อง เชื่อถือได้ เหมาะสมและไม่ละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องใด ๆ

ขอบเขตความรับผิดชอบ

login.co.th ไม่ยอมรับภาระความรับผิดชอบที่เกินการเยียวยา และหรือมไ่ม่สามารถแก้ไขได้ ดังต่อไปนี้ ภาระความรับผิดชอบอันเกิดจากช่วงเวลาที่ไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้งานในตัวสินค้า ความเสียหายของผลกำไร ความเสียหายของธุรกิจ หรือ ความเสียหายหรือสูญหายของข้อมูลและซอฟต์แวร์ หรือ ความเสียหายใด ๆ ในด้านการบริการหรือสนับสนุน นอกเหนือจากนี้ login.co.th จะไม่รับผิดชอบต่อ ผลที่จะตามมา ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษ หรือการเรียกร้องใด ๆ จากบุคคลที่สาม คุณรับทราบและยอมรับว่า ภาระอันใดก็ตามที่เกิดจากการใช้งานสินค้า login.co.th จะไม่รับผิดชอบต่อภาระใด ๆ ก็ตามข้างต้นเกินกว่ายอดรวมที่ได้แจ้งไว้ในใบแจ้งหนี้ เฉพาะสินค้าบางชนิดเท่านั้น

คุณพึงพอใจกับข้อตกลงของเราข้างต้นหรือไม่

สอบถามโทร 0-2222-2920

(REV 170607)